Gốc > Hướng dẫn Flash >

HƯỚNG DẪN LÀM LỊCH ÂM DƯƠNG

Các bạn lang thang đâu đó trên Violet, thấy có Lịch Âm Dương chạy trên nền Flash. Thắc mắc rằng không biết làm có dể không?

Thật ra khó thì không khó, dễ thì không dễ. Vấn đề là mình có muốn học hỏi không?

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện Lịch Âm dương nầy, nếu chăm chú thì chỉ 10 phút sau là các bạn có được sản phẩm "tự tui làm". Đơn giản lắm các bạn ạ.

Ví dụ: Thực hiện Lịch blog Âm dương như ảnh minh họa dưới đây.

l.a.d_500

Nào! Chúng ta bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn nhé.

Sau khi khởi động PM Adobe Flash Professional các bạn chọn khung ActionCrip 2.0. Vùng Timeline các bạn xửa lại LICH. Ở vùng Properties các bạn chọn SIZE và sửa lại khung làm việc kích cở 300 x 350.

Rê chuột vào vùng làm việc các bạn nhám phím T và gõ "namd" sau đó nhấm phim V và kéo xuống để copy thành 4 ô (khi kéo các bạn nhớ bấm Ctr để tạo vùng copy). Tiêp kéo xuống bên phải cũng tạo thành 3 ô, và bên trái thành 3 ô.

Các bạn sẽ sửa lại theo thứ tự: namd, thangd, ngayd, thu, thangam, ngayam, namam, canchithang, canchingay, canchingay. Theo hình minh họa bên dưới

lich_500_01

Tiếp theo bấm chuột vao ô namd nhìn bên phải ta thây vùng Properties có dòng chữ . ta gõ namd, bấm trái chuột ô "thangd" ta cũng gõ thangd và tiếp tục từng ô tương thích với khung minhg đã gõ trong vùng làm việc.

Trở lên vùng Timeline ta tạo một Timeline và sửa lại : code hoặc AS tùy sở thích của các bạn. Bâm trái chuột vào Timeline mới tạo và nhấm F9 trên bàn phím để mở khung Action: copy và paste toàn bộ mã lệnh sau:

var ABOUT = "Âm lịch VN";
var TK21 = new Array(
0x46c960, 0x2ed954, 0x54d4a0, 0x3eda50, 0x2a7552, 0x4e56a0, 0x38a7a7, 0x5ea5d0, 0x4a92b0, 0x32aab5,
0x58a950, 0x42b4a0, 0x2cbaa4, 0x50ad50, 0x3c55d9, 0x624ba0, 0x4ca5b0, 0x375176, 0x5c5270, 0x466930,
0x307934, 0x546aa0, 0x3ead50, 0x2a5b52, 0x504b60, 0x38a6e6, 0x5ea4e0, 0x48d260, 0x32ea65, 0x56d520,
0x40daa0, 0x2d56a3, 0x5256d0, 0x3c4afb, 0x6249d0, 0x4ca4d0, 0x37d0b6, 0x5ab250, 0x44b520, 0x2edd25,
0x54b5a0, 0x3e55d0, 0x2a55b2, 0x5049b0, 0x3aa577, 0x5ea4b0, 0x48aa50, 0x33b255, 0x586d20, 0x40ad60,
0x2d4b63, 0x525370, 0x3e49e8, 0x60c970, 0x4c54b0, 0x3768a6, 0x5ada50, 0x445aa0, 0x2fa6a4, 0x54aad0,
0x4052e0, 0x28d2e3, 0x4ec950, 0x38d557, 0x5ed4a0, 0x46d950, 0x325d55, 0x5856a0, 0x42a6d0, 0x2c55d4,
0x5252b0, 0x3ca9b8, 0x62a930, 0x4ab490, 0x34b6a6, 0x5aad50, 0x4655a0, 0x2eab64, 0x54a570, 0x4052b0,
0x2ab173, 0x4e6930, 0x386b37, 0x5e6aa0, 0x48ad50, 0x332ad5, 0x582b60, 0x42a570, 0x2e52e4, 0x50d160,
0x3ae958, 0x60d520, 0x4ada90, 0x355aa6, 0x5a56d0, 0x462ae0, 0x30a9d4, 0x54a2d0, 0x3ed150, 0x28e952
);
var TK22 = new Array(
0x4eb520, 0x38d727, 0x5eada0, 0x4a55b0, 0x362db5, 0x5a45b0, 0x44a2b0, 0x2eb2b4, 0x54a950, 0x3cb559,
0x626b20, 0x4cad50, 0x385766, 0x5c5370, 0x484570, 0x326574, 0x5852b0, 0x406950, 0x2a7953, 0x505aa0,
0x3baaa7, 0x5ea6d0, 0x4a4ae0, 0x35a2e5, 0x5aa550, 0x42d2a0, 0x2de2a4, 0x52d550, 0x3e5abb, 0x6256a0,
0x4c96d0, 0x3949b6, 0x5e4ab0, 0x46a8d0, 0x30d4b5, 0x56b290, 0x40b550, 0x2a6d52, 0x504da0, 0x3b9567,
0x609570, 0x4a49b0, 0x34a975, 0x5a64b0, 0x446a90, 0x2cba94, 0x526b50, 0x3e2b60, 0x28ab61, 0x4c9570,
0x384ae6, 0x5cd160, 0x46e4a0, 0x2eed25, 0x54da90, 0x405b50, 0x2c36d3, 0x502ae0, 0x3a93d7, 0x6092d0,
0x4ac950, 0x32d556, 0x58b4a0, 0x42b690, 0x2e5d94, 0x5255b0, 0x3e25fa, 0x6425b0, 0x4e92b0, 0x36aab6,
0x5c6950, 0x4674a0, 0x31b2a5, 0x54ad50, 0x4055a0, 0x2aab73, 0x522570, 0x3a5377, 0x6052b0, 0x4a6950,
0x346d56, 0x585aa0, 0x42ab50, 0x2e56d4, 0x544ae0, 0x3ca570, 0x2864d2, 0x4cd260, 0x36eaa6, 0x5ad550,
0x465aa0, 0x30ada5, 0x5695d0, 0x404ad0, 0x2aa9b3, 0x50a4d0, 0x3ad2b7, 0x5eb250, 0x48b540, 0x33d556
);
var CAN = new Array("Giáp", "Ất", "Bính", "Đinh", "Mậu", "Kỷ", "Canh", "Tân", "Nhâm", "Quý");
var CHI = new Array("Tý", "Sửu", "Dần", "Mão", "Thìn", "Tị", "Ngọ", "Mùi", "Thân", "Dậu", "Tuất", "Hợi");
var TUAN = new Array("Chủ Nhật", "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ Tư", "Thứ Năm", "Thứ Sáu", "Thứ Bảy");
var THANG = new Array("Giêng", "Hai", "Ba", "Tư", "Năm", "Sáu", "Bảy", "Tám", "Chín", "Mười", "Mười một", "Chạp");
var GIO_HD = new Array("110100101100", "001101001011", "110011010010", "101100110100", "001011001101", "010010110011");
function newLunarDate(dd, mm, yy, leap, jd, len):Object {
var obj:Object = new Object();
obj.day = dd;
obj.month = mm;
obj.year = yy;
obj.leap = leap;
obj.jd = jd;
obj.length = len;
return obj;
}
var PI = Math.PI;
function INT(d) {
return Math.floor(d);
}
function jdn(dd, mm, yy) {
var a = INT((14 - mm) / 12);
var y = yy+4800-a;
var m = mm+12*a-3;
var jd = dd + INT((153*m+2)/5) + 365*y + INT(y/4) - INT(y/100) + INT(y/400) - 32045;
return jd;
}
function decodeLunarYear(yy, k) {
var monthLengths, regularMonths, offsetOfTet, leapMonth, leapMonthLength, solarNY, currentJD, j, mm;
var ly = new Array();
monthLengths = new Array(29, 30);
regularMonths = new Array(12);
offsetOfTet = k >> 17;
leapMonth = k & 0xf;
leapMonthLength = monthLengths[k >> 16 & 0x1];
solarNY = jdn(1, 1, yy);
currentJD = solarNY+offsetOfTet;
j = k >> 4;
for(i = 0; i < 12; i++) {
regularMonths[12 - i - 1] = monthLengths[j & 0x1];
j >>= 1;
}
if (leapMonth == 0) {
for(mm = 1; mm ly.push(newLunarDate(1, mm, yy, 0, currentJD, regularMonths[mm-1]));
currentJD += regularMonths[mm-1];
}
} else {
for(mm = 1; mm ly.push(newLunarDate(1, mm, yy, 0, currentJD, regularMonths[mm-1]));
currentJD += regularMonths[mm-1];
}
ly.push(newLunarDate(1, leapMonth, yy, 1, currentJD, leapMonthLength));
currentJD += leapMonthLength;
for(mm = leapMonth+1; mm ly.push(newLunarDate(1, mm, yy, 0, currentJD, regularMonths[mm-1]));
currentJD += regularMonths[mm-1];
}
}
return ly;
}
function getYearInfo(yyyy) {
var yearCode;
if (yyyy < 1900) {
yearCode = TK19[yyyy - 1800];
} else if (yyyy < 2000) {
yearCode = TK20[yyyy - 1900];
} else if (yyyy < 2100) {
yearCode = TK21[yyyy - 2000];
} else {
yearCode = TK22[yyyy - 2100];
}
return decodeLunarYear(yyyy, yearCode);
}
var FIRST_DAY = jdn(25, 1, 1800);
var LAST_DAY = jdn(31, 12, 2199);
function findLunarDate(jd, ly) {
if (jd > LAST_DAY || jd < FIRST_DAY || ly[0].jd > jd) {

return newLunarDate(0, 0, 0, 0, jd, 0);
}
var i = ly.length-1;
while (jd < ly[i].jd) {
i--;
}
var off = jd - ly[i].jd;
ret = newLunarDate(ly[i].day+off, ly[i].month, ly[i].year, ly[i].leap, jd, ly[i].length);
return ret;
}
function getLunarDate(dd, mm, yyyy) {
var ly, jd;
ly = getYearInfo(yyyy);
jd = jdn(dd, mm, yyyy);
if (jd < ly[0].jd) {
ly = getYearInfo(yyyy - 1);
}
return findLunarDate(jd, ly);
}
function SunLongitude(jdn) {
var T, T2, dr, M, L0, DL, lambda, theta, omega;
T = (jdn - 2451545.0 ) / 36525;
T2 = T*T;
dr = PI/180;
M = 357.52910 + 35999.05030*T - 0.0001559*T2 - 0.00000048*T*T2;
L0 = 280.46645 + 36000.76983*T + 0.0003032*T2;
DL = (1.914600 - 0.004817*T - 0.000014*T2)*Math.sin(dr*M);
DL = DL + (0.019993 - 0.000101*T)*Math.sin(dr*2*M) + 0.000290*Math.sin(dr*3*M);
theta = L0 + DL;
omega = 125.04 - 1934.136 * T;
lambda = theta - 0.00569 - 0.00478 * Math.sin(omega * dr);
lambda = lambda*dr;
lambda = lambda - PI*2*(INT(lambda/(PI*2)));
return lambda;
}
function getSolarTerm(dayNumber, timeZone) {
return INT(SunLongitude(dayNumber - 0.5 - timeZone/24.0) / PI * 12);
}
function getYearCanChi(year) {
return CAN[(year+6) % 10] + " " + CHI[(year+8) % 12];
}
function getCanHour0(jdn) {
return CAN[(jdn-1)*2 % 10];
}
function newYearlyEvent(dd, mm, info):Object {
var obj:Object = new Object();
obj.day = dd;
obj.month = mm;
obj.info = info;
return obj;
}
function getDayInfo(dd, mm) {
var events = findEvents(dd, mm);
var ret = "";
for (var i = 0; i < events.length; i++) {
ret += events[i].info+" ";
}
ret += " ";
return ret;
}
function alertInfo(jd) {
}
function printToday() {
var today = new Date();
var currentLunarDate = getLunarDate(today.getDate(), today.getMonth()+1, today.getFullYear());
var currentDate = today.getDate();
var currentMonth = today.getMonth()+1;
var currentYear = today.getFullYear();
return printDate(currentLunarDate, currentDate, currentMonth, currentYear);
}
function getCurrentTime() {
var today = new Date();
var Std = today.getHours();
var Min = today.getMinutes();
var s1 = ((Std < 10) ? "0" + Std : Std);
var s2 = ((Min < 10) ? "0" + Min : Min);
return s1 + ":" + s2;
}
function updateDateTime() {
var today = new Date();
var currentDate = today.getDate();
var currentMonth = today.getMonth()+1;
var currentYear = today.getFullYear();
var lunarDate = getLunarDate(currentDate, currentMonth, currentYear);
var yy = lunarDate.year;
var mm = lunarDate.month;
var dd = lunarDate.day;
var jd = lunarDate.jd;
var Std = today.getHours();
var Min = today.getMinutes();
var Sec = today.getSeconds();
var s1 = ((Std < 10) ? "0" + Std : Std);
var s2 = ((Min < 10) ? "0" + Min : Min);
var s3 = ((Sec < 10) ? "0" + Sec : Sec);
var now = s1 + ":" + s2 + ":" + s3;
var chiGio = (Std >= 23) ? 0 : INT((Std + 1) / 2);
var canGio = ((jd-1)*2 + INT((Std + 1) / 2)) % 10;
var dayOfWeek = TUAN[(jd + 1) % 7];
var nhuan = (lunarDate.leap == 1) ? ' (nh)' : '';
var thangAm = 'Tháng '+THANG[mm-1]+nhuan+(lunarDate.length == 30 ? ' (Ðủ)' : ' (T)');
var thang = CAN[(yy*12+mm+3) % 10] + " " + CHI[(mm+1)%12];
var ngay = CAN[(jd + 9) % 10] + " " + CHI[(jd+1)%12];
var info = getDayInfo(dd, mm);
gio.text = now;
thu.text = dayOfWeek;
ngayd.text = currentDate;
thangd.text = 'Tháng ' + currentMonth;
namd.text = currentYear;
thangam.text = thangAm;
ngayam.text = dd;
namam.text = 'Năm '+getYearCanChi(yy);
canchithang.text = 'Tháng '+thang;
canchingay.text = 'Ngày '+ngay;
canchigio.text = 'Giờ '+CAN[canGio]+' '+CHI[chiGio];
}
function updateTime() {
var now = getCurrentTime();
gio.text = now;
}
var itv:Number = 0;
function showDateTime() {
updateDateTime();
itv = setInterval(updateDateTime, 500);
}
showDateTime();

Các bạn tát khung Action và bấm Ctlr + Enter và nhìn thành quả mình thực hiện.

Lịch nầy chạy được 2 thế kỷ (2001 - 2199)

Chúc các bạn thành công.

NẾU THẤY ĐOẠN CODE TRÊN TRANG QUÁ DÀI, CÁC BẠN TẠI TRONG TRANG NẦY PHẦN GIÁO ÁN "LỊCH ÂM DƯƠNG" TÔI CÓ LÀM SẲN VÀ Notepad CỦA ĐOẠN CODE TRÊN.

DƯƠI ĐÂY LÀ PHIM MINH HỌA


Nhắn tin cho tác giả
Trần Ngọc Hòa @ 13:41 06/11/2014
Số lượt xem: 2452
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hương dẫn thực hiện Lịch Âm Dương chạy trên nền Flash.

 
Gửi ý kiến